mkv_000748786mkv_000251334


シフォンに完膚なきまでに
叩きのめされるサテライザー


mkv_000265599
mkv_000484651


異次元体ノヴァが現れ
シフォンが迎撃に向かうが


mkv_000754003


サテライザーノヴァ
ノヴァフォームを強制的に発動させられ
暴走してしまう。


mkv_000760009
mkv_000802801
mkv_000903831