mkv_000432020 パノラマ写真


林間学校で訪れたスキー場で
YOMIの罠にはまり
遭難してしまう兼一美羽
 

mkv_000435498


さらに、美羽は原因不明の体調不良に
苦しめられ


mkv_000507833
mkv_000523235
mkv_000549101


罠とも知らず
山頂のホテルに誘い込まれた
兼一美羽


mkv_000552844
mkv_000558450
mkv_000638862
mkv_000649922


YOMIの一員
ティハード・ジェイハン
襲われるが


mkv_000718927


美羽兼一を守ろうとするが
体調不良に苦しまされ
ジェイハンの手下相手に
苦戦してしまい


mkv_000784993
mkv_000786477
mkv_000792015
mkv_000815335
mkv_000949825


ホテルから逃げ出すが


mkv_000950686
mkv_000972652


追って来た
ジェイハンを食い止め
兼一を逃がそうとするが


mkv_000974660
mkv_001000333
mkv_001000666


ジェイハンの部下
投げ縄に拘束され


mkv_001000917
mkv_001001959
mkv_001002043
mkv_001002084
mkv_001046837


自力で脱出し
スノーモービルを奪い
兼一と共に
下山しようとするが


mkv_001047046
mkv_001058234
mkv_001113167
mkv_001170972


高熱で気を失い


mkv_001190251
mkv_001221654
mkv_001229477


兼一美羽を守るため
1人でジェイハンと戦うため
立ち去ってしまう。


mkv_001238173

 おまけ

mkv_000125959
mkv_000126209
mkv_000126543
mkv_000126877
mkv_000127002
mkv_000127794
mkv_000127878
mkv_000127919