mkv_000044878


チェザーレに狙撃され
致命傷を負わされるジャンヌ


mkv_000104313
mkv_000333625
mkv_000515265


アレクサンダーに劣勢のノブナガ
ジャンヌは神器を発動し
ノブナガを援護する。 


mkv_000552594
mkv_000599140mkv_001011510
mkv_001046504
mkv_000917583


ノブナガは
家臣のミツヒデに裏切られ


mkv_000977268
mkv_001186852
mkv_001210167
mkv_001268809


ジャンヌノブナガは死亡し
光となって消滅してしまう。


mkv_001353686